K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Nazwa programu:
Erasmus+

Edukacja szkolna
Akcja 1.Mobilność edukacyjna
Mobilność kadry edukacji szkolnej

Nazwa projektu: KREATYWNI NAUCZYCIELE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
Rozpoczęcie projektu: czerwiec 2019
Zakończenie projektu: czerwiec 2020
Cele projektu:

1. Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych poziomach edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.

2. Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznej szkoły dla niewidomych i słabowidzących oraz specjalistycznej bazy dydaktycznej dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku w celu doskonalenia działań ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy.

3. Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym z uwzględnieniem terminologii zawodowej.

4. Podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń z pracownikami kadry pedagogicznej w kraju i placówkach zagranicznych.

5. Utrwalenie postawy ciągłego podwyższania kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego uczestników projektu.

6. Podniesienie kompetencji międzykulturowych pozwalających na efektywne funkcjonowanie w środowisku międzykulturowym poprzez wzbogacenie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach kraju partnera oraz poznanie zasad obowiązujących w odmiennych kręgach kulturowych i społecznych.

7. Doskonalenie umiejętności zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz pracy edukacyjno - rewalidacyjnej.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowania i wdrażania innowacji poprzez poznanie nowych innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania dzieci na etapie wczesnej edukacji

Przewidziane rezultaty:
1. Zastosowanie nowo poznanych form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych poziomach edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.
2.Zastosowanie nowo poznanych pomocy dydaktycznych, innowacji pedagogicznych oraz
przeniesienie nowo poznanych pomysłów z zakresu organizacji i funkcjonowania zagranicznej szkoły dla niewidomych do warunków Ośrodka.
3.Swobodniejsze posługiwanie się językiem obcym, stała/regularna korespondencja internetowa z zagranicznymi kolegami będzie podtrzymywała wysoki poziom kompetencji językowych.
4. Bardziej efektywna współpraca z kolegami z placówki, środowiskiem lokalnym oraz nauczycielami z zagranicznej szkoły.
5.Satysfakcja z wykonywanej pracy, większe zaangażowanie w pracę.
6. Nauczyciele nabyli kompetencje międzykulturowe pozwalające na efektywne funkcjonowanie w środowisku międzykulturowym oraz poznali zasady obowiązujące w odmiennych kręgach kulturowych i społecznych.
7. Wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz pracy edukacyjno - rewalidacyjnej.

Załączniki (formularz zgłoszenia oraz ogłoszenie)