K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://braille.bydgoszcz.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji dla osób głuchych i niewidomych
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
część plików nie jest dostępna cyfrowo.
SKRÓTY KLAWISZOWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia: 11.01.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ośrodka Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: j.jaroch(at)braille.bydgoszcz.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
sekretariat(at)braille.bydgoszcz.pl, louis(at)braille.bydgoszcz.pl
lub telefonicznie: 52 322 17 87
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1.Na teren ośrodka znajdują się dwa budynki: budynek główny oraz budynek warsztatowy z dobudowanym pawilonem. Wejście na teren ośrodka znajduje się przy portierni od strony ulicy Reja. W budynku głównym prowadzi jedno główne wejście przy pierwszej klatce schodowej. Przy pierwszej klatce schodowej znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych dostępna na wszystkie piętra budynku głównego z poziomu piwnicy. Do budynku warsztatowego z pawilonem prowadzą dwa wejścia główne. Przy drugim wejściu, wewnątrz pawilonu znajduje się winda dostępna dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Wszystkie budynki posiadają podjazdy dla wózkowiczów.
2.Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
3.Na terenie szkoły usytuowany jest parking, z wyszczególnionymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się na parkingu przy budynku warsztatowym z pawilonem i są specjalnie oznakowane. Na teren ośrodka nie jest możliwy wjazd samochodów w czasie przerw między lekcyjnych.
4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
5.W budynkach na każdym poziomie znajdują się korytarze. Budynki posiadają windy dla osób niepełnosprawnych. Windy spełniają wszystkie wymagania i posiadają atesty. Są na bieżąco konserwowane i sprawdzane.
6.W budynkach zorganizowane są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
7.Do ośrodka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.