K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

INFORMATOR 2024 - 2025r.

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA 2023/2024

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zapisy do szkół ośrodka na rok szkolny 2023/2024
Pragnę poinformować Państwa, że trwa rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024 do:

1) Szkoły Podstawowej nr 53: zerówki, klasy 1
Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Nauczanym językiem obcym od klasy 1 jest angielski, a od klasy 7 również niemiecki. Uczniowie objęci są różnorodnymi formami wsparcia w postaci zajęć rozwijających ich kompetencje, korekcyjnych i rewalidacyjnych. Szkoła posiada specjalistyczny sprzęt tyflopedagogiczny, roboty, programy do kodowania, mobilną pracownie komputerową. Sale są wyposażone w monitory interaktywne lub tablice multimedialne.
Przedszkole, oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat
2) XVIII LO
Nauka trwa 4 lata. W trakcie kształcenia realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, która pozwala na przystąpienie do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie, które umożliwia zdobycie zawodu w szkołach policealnych.
3) Technikum, w zawodach:
Technik Logistyk - absolwent zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta, optymalizuje koszty, wybierając właściwą procedurę zakupów, dostawców. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Technik Masażysta - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne.
4) Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodach:
Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - Atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy i dużych możliwościach zatrudnienia. Operatorzy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży chemicznej i mechanicznej. Absolwenci podejmują pracę w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Mogą pełnić nadzór i kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.
Ślusarz - absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń, w przemyśle, budownictwie, górnictwie, usługach ślusarstwa artystycznego oraz innych dziedzinach gospodarki. Ślusarz pracuje metodami obróbki ręcznej i maszynowej np. toczenie, frezowanie, szlifowanie, nitowanie, lutowanie. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej ślusarz jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie i dodatkowe zatrudnienie.
Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń - zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką. Absolwent wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Korzysta z dokumentacji technicznej producenta maszyn. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych, np. operatora obrabiarek CNC czy urządzeń spawalniczych.
Kucharz - absolwent posiada umiejętność przygotowania i wydawania dań, wyrobów ciastkarskich, deserów oraz napojów. Miejscem pracy kucharza są zakłady gastronomiczne tj. restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, w obiektach zbiorowego żywienia (restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych). Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną firmę.
Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej - absolwent posiada następujące umiejętności: wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości, czynności porządkowych i pomocniczych wewnątrz i w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych itp.
Pracownik Pomocniczy Gastronomii - absolwent jest przygotowany do: realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych, wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych.
Pracownik Pomocniczy Ślusarza - absolwent jest przygotowany do wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno – ślusarskie, związanych z obsługą klientów, wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń.
5) Branżowej Szkoły II Stopnia, w zawodzie:
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - absolwent jest przygotowany do organizowania obsługi imprez gastronomicznych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Jest kreatywny w działaniu, otwarty na nowości w zakresie dekoracji potraw i aranżacji imprez. Kierunek bardzo atrakcyjny na polskim rynku pracy. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do pracy na stanowisku kucharza, szefa kuchni, menagera zakładu gastronomicznego.
6) Szkoły Policealnej, w zawodach:
Technik Masażysta (czas trwania 4 semestry) - absolwent wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny, relaksacyjny, limfatyczny i segmentarny. Zdobywa umiejętności obsługi sprzętu i aparatury medycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni m.in. kinezyterapii, fizykoterapii oraz w gabinetach prywatnych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, w zakładach lecznictwa otwartego, gabinetach bądź świadczyć usługi indywidualne.
Technik Tyfloinformatyk (czas trwania 4 semestry) - absolwent jest specjalistą w zakresie technologii wspomagającej, posiada wiedzę i umiejętności związane z rozwojem technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania. Zawód ten jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają zaadaptować komputerowe miejsca pacy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi.
Technik Administracji (czas trwania nauki 4 semestry) - absolwent wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej, sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne. Słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstaw prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy czy finansów publicznych. Stanowiska pracy: pracownicy biurowi w sekretariatach, urzędach oraz działach księgowo-kadrowe w przedsiębiorstwach.
Florysta (czas trwania 2 semestry) - absolwent wykonuje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnosząc estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne. Stanowisko pracy: kwiaciarnie, firmy dekoratorskie, świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych lub własna działalność gospodarcza.
7) Internatu, który zapewnia pobyt, wyżywienie i całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół. Zakwaterowani w 4 - osobowych pokojach. Wychowankowie mają do dyspozycji świetlice wyposażone w pomoce edukacyjne, kuchenki metodyczne, salę sportową i plac zabaw, mini siłownię, świetlicę multimedialną, salę gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone przez specjalistów tyflopedagogów w kilkuosobowych grupach zapewniają indywidualne podejście do dziecka. Wszechstronny, integralny rozwój, kształtowanie wartości i postaw społecznych wychowanków realizuje się poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Rekrutacja w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ma charakter ciągły. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania przez Państwa rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka w placówce, można kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 52/3221787 (sekretariat szkół ośrodka).
Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy również uczniów ze spektrum autyzmu.
W procesie rekrutacji są wymagane następujące dokumenty:
1) orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał i poświadczona przez poradnię kopia)
2) skierowanie do placówki
3) odpis aktu urodzenia
4) 2 zdjęcia legitymacyjne
5) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada).
Zapraszam do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2023-2024.
Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek

 

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2021-2022. 

  


 

 

 

BYDGOSKI BRAILLE TO 150 LAT TRADYCJI I DOŚWIADCZENIA
W NAUCZANIU OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU!

Fot 001

Trwa REKRUTACJA uczniów słabowidzących i niewidomych
z terenu zarówno województwa kujawsko-pomorskiego, jak również całego kraju, którzy to pragną podjąć lub kontynuować naukę we wszystkich typach szkół na terenie Ośrodka im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów! 

Wszelkich bieżących informacji związanych z rekrutacją, trybem nauki szkolnej oraz pobytem w internacie udziela sekretariat szkół pod numerem telefonu:

(052) 322-17-87

 

Czekamy na Ciebie! 

Bezpłatne konsultacje przez cały Rok Szkolny !!!

Więcej informacji na stronie facebookowej placówki.

  Prowadzimy rewalidację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (WWRD).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!