K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Człowiek widzący uważa swa sprawność za oczywistą, gdyż bez przeszkód może przemieszczać się w wybranym kierunku. U ludzi niewidomych i słabowidzących ograniczenie swobodnego poruszania się jest najbardziej widoczną "barierą" życiową. Prowadzi to do utraty poczucia własnej wartości, utrudnia zdobycie różnego rodzaju doświadczeń, uzależnia od przewodnika i otoczenia. Orientacja przestrzenna jest zdolnością do postrzegania i rozumienia własnej pozycji w określonym środowisku, która ściśle związana jest z poznawaniem otoczenia i zachodzących w nim stosunków czasowych i przestrzennych. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się, bez wzrokowej kontroli otoczenia, albo w przypadku osób słabowidzących z wykorzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, jest ogromnym wyzwaniem dla każdej osoby z uszkodzonym wzrokiem. Zajęciami z zakresu orientacji przestrzennej objęte są dzieci słabo widzące, niewidome, głuchoniewidome i ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Program nauczania orientowania się w przestrzeni i samodzielnego poruszania obejmuje:
Poziom 0 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dostarczanie jak największej ilości informacji i poznawanie otaczającego nas świata z wykorzystaniem funkcjonujących zmysłów
Poziom 1 - podstawowe pojęcia i wstępne umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej
Poziom 2 - to rozszerzenie zakresu tematów z poziomu pierwszego oraz opanowanie umiejętności posługiwania się długą laską w przestrzeni małej i dużej
Poziom3 - to przede wszystkim orientacja i poruszanie się w terenie otwartym (miasto) i ćwiczenia w dotarciu do miejsca zamieszkania
Programy te realizowane są poprzez indywidualizację z uwzględnieniem systematyczności, dokładności i stopniowania trudności. Każdy uczeń powinien przejść przez wszystkie działy szkolenia w tempie właściwym dla siebie. Nabyte umiejętności pogłębiane są na innych zajęciach np: lekcjach geografii, geometrii, wychowania fizycznego, zajęciach świetlicowych, w internacie czy na wycieczkach. Cennym ogniwem jest współpraca nauczycieli orientacji z rodzicami, którym demonstrowane są podstawowe techniki nauki orientacji oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Wszyscy członkowie zespołu, są instruktorami orientacji przestrzennej, są tyflopedagogami, posiadają ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki, lub surdopedagogiki. Część naszych instruktorów jest wykładowcami akademickimi z wieloletnim doświadczeniem, a także instruktorami na kursach dla przyszłych adeptów tej dziedziny edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Naszą pracą wpisujemy się w idee Ośrodka, łącząc tradycję z nowoczesnymi technologiami i ciągłym rozwojem.