K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Metoda Tomatisa jest treningiem pozwalającym na poprawę uwagi słuchowej, co przekłada się na funkcjonowanie psychoruchowe dziecka. Jest to metoda wspomagająca i uzupełniająca wobec tradycyjnych metod rewalidacji, takich jak: logoterapia, terapia psychologiczna, socjoterapia, których celem i jest wspieranie dziecka w jego rozwoju.
Metoda Tomatisa, to słuchanie odpowiednio przetworzonego materiału dźwiękowego za pomocą urządzenia zwanego „elektronicznym uchem”. Terapia poprzedzona jest diagnozą wykonaną przy pomocy odpowiednio skalibrowanego audiometru oraz testów dodatkowych. Materiał dźwiękowy podawany jest w określonych sekwencjach, właściwych dla systematycznego i trwałego oddziaływania na uwagę słuchową. Uzupełnieniem terapii będą inne czynności zaproponowane uczniowi, z których może on skorzystać, a których celem jest również wspomaganie rozwoju.
Podstawą zakwalifikowania ucznia do terapii metodą Tomatisa są zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzone wynikami badań. W praktyce szkolnej zaburzenia uwagi słuchowej mogą dawać następujące objawy: problemy z czytaniem i pisaniem, brak koncentracji uwagi na lekcjach, brak zrozumienia czytanego tekstu, męczliwość lub nadpobudliwość. Zaburzone słuchanie wpływa również na funkcje motoryczne – mylenie strony prawej i lewej, niewyraźne pismo; na postawy społeczne – niska tolerancja na stres, brak wiary w siebie, drażliwość, tendencje do wycofywania się; na słuchanie receptywne, czyli mylną interpretację pytań i poleceń; na słuchanie ekspresywne, czyli problemy z głosowaniem, ubogim słownictwem, monotonnością wypowiedzi.