K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Dzienny plan zajęć świetlicowych dostosowany jest do rozkładu zajęć lekcyjnych, indywidualnych potrzeb dzieci oraz sugestii rodziców.

W świetlicy prowadzone są zajęcia stymulujące i wspierające rozwój dzieci. Różnorodne formy prowadzonych zajęć umożliwiają wychowankom rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji własnej. Uczniowie spędzający czas w świetlicy po lekcjach mają zapewniony odpoczynek
oraz możliwość realizowania własnych pomysłów.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne)
- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie książek, wierszy, konkursy)
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata ( rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, dyskusje, pogadanki)
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, łamigłówek, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
- wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne)
- zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe)
- relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające)
Organizacja pracy w świetlicy
1. Świetlica szkolna czynna jest w następujących godzinach:
PONIEDZIAŁEK- 11:30-16:30
WTOREK- 11:30-16:30
ŚRODA- 11:30-16:30
CZWARTEK- 11:30-16:30
PIĄTEK- 11:30-16:30
2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
4. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i ich rodziców.
Warunki korzystania ze świetlicy.
Wychowankowie powinni:
1. Przedłożyć wychowawcy świetlicy wypełnioną przez rodziców kartę zgłoszenia.
2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach po lekcjach.
3. Przestrzegać regulaminu świetlicy.
4. Nieść pomoc młodszym i słabszym kolegom/ koleżankom.
5. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
6. Dbać o czystość i estetyczny wygląd świetlicy.
7. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Ponadto:
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela – wychowawcy.
2. Uczeń ma obowiązek zawsze przebywać ze swoim nauczycielem - wychowawcą i informować go o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela - wychowawcę.
4. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
- korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce
- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego
- opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania
5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.
6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela - wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
10. W przypadku gdy uczeń nie zostanie odebrany ze świetlicy szkolnej do godziny 17.00 nauczyciel - wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z rodzicami dziecka, a jeśli jest to niemożliwe powiadamia o tym fakcie przełożonego i opiekuje się dzieckiem do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub przekazania opieki nad uczniem wyznaczonej osobie.