K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska –Lis
„Czytam, rozumiem i wiem". Podręcznik uzupełniający do wiedzy o języku dla uczniów z problemami edukacyjnymi. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, Bydgoszcz, 2012.
W codziennej pracy pedagogicznej spotykamy się z licznymi problemami wśród uczniów, gdzie obserwuje się brak umiejętności rozumienia czytanego tekstu, trudności w dokonywaniu analizy treści, tj.: stawiania pytań, odpowiedzi czy też brak zdolności w opowiadania tekstu przeczytanego.

Książka ta i ćwiczenia w niej zawarte mają wspomóc ucznia w jego wysiłkach myślowych oraz zachęcić go do wyrównywania braków .
Publikacja jest podzielona na bloki tematyczne, w ramach których uczeń zapoznaje się z tekstem czytanym, na bazie którego wykonuje szereg ćwiczeń, polegających m.in. na:
- ustnym opowiadaniu tekstu;
- układaniu pytań czy odpowiedzi do tekstu;
- ćwiczeniach językowych pisanych;
- wyszukiwaniu fraz w tekście dotyczących przedstawionych zdarzeń w formie zdań lub ilustracji
i wiele innych bliskich potrzebom ucznia z trudnościami w języku pisanym i mówionym.
Pracując z książką „ Czytam, rozumiem i wiem", uczeń w sposób barwny ma ukazaną rzeczywistość, z której na co dzień obcuje i może ją wykorzystać do nauki. Stąd treść opowiadań jest bliska przeżyciom ucznia, co ma dodatkowo w swoisty sposób oddziaływać na jego wrażliwość emocjonalną.
Książka jest dostępna w bibliotece szkolnej.