K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.

Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli" kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.
Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o treści związane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatności.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochrona danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochrona danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacja przedmiotowych treści;poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Cele programu zgodne sa z podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, ze jednym z celów kształcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto program wpisuje sie w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale zycie(2006/962/WE), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, program obliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tematem ochrony danych osobowych.
Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materialny edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa sie w Warszawie.
Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyka ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji ) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Ostatnim etapem jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podje tych działań w ramach Programu.
Każdy uczestnik Programu zgłoszony do Biura GIODO ma zapewnione:
bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,opiekę merytoryczna Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,wsparcie metodyczne Gliwickiego Ośrodka Metodycznego,bezpłatne materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami,pomoc w działaniach informacyjno-promocyjnychmożliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Edukacyjno Informacyjnym eduGIODO.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im L. Braille'a w Bydgoszczy przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa, którego organizatorem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Celem programu było kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a także świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.
W SOSW Nr1 Programem GIODO zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Dla wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej została zorganizowana GRA MIEJSKA „Poszukiwacze Danych". Każda klasa stanowiła odrębną grupę wraz z wychowawcą, która otrzymała instrukcję gry, a także listę zadań do zrealizowania. Zadaniem każdej grupy było odnalezienie punktów konsultacyjnych którymi były:
Urząd Pocztowy Nr 1Hotel CityUrząd Miasta Wydział Spraw ObywatelskichBiblioteka Publiczna-Biblioteka GłównaKadry SOSW Nr 1Kierownik Internatu SOSW Nr 1 rozwiązanie przy pomocy oddelegowanego pracownika danej instytucji zadań dotyczących tematyki ochrony oraz przetwarzania danych osobowych.
Metą gry była aula ośrodka, każda grupa wróciła na czas i zaliczyła wszystkie zadania. Na koniec odbyło się wspólne podsumowanie GRY MIEJSKIEJ oraz rozdanie nagród wszystkim uczestnikom.
Celem gry było rozszerzenie wiedzy na temat danych osobowych, instytucji przetwarzających dane osobowe, przybliżenie wiedzy na temat praw człowieka, popularyzacja idei Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych, kształtowanie świadomej i aktywnej postawy obywatelskiej.

Internat
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 Ośrodek przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane -Twoja sprawa. W placówce zrealizowano wiele działań poświęconych skutecznej ochronie danych osobowych przez uczniów słabo widzących i niewidomych. Objęto nimi dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
W internacie przeprowadzono metodami aktywizującymi dwa etapy zajęć, podzielone w zależności od wieku uczestników. Wychowankowie mogli zrozumieć konieczność zachowywania prywatności i ochrony danych osobowych, poznali problematykę zagrożeń związanych z ujawnianiem informacji o sobie i bliskich. Mieli możliwośc treningu asertywności związanego z udzielaniem bezpiecznych odpowiedzi na trudne pytania.
Na każdym z poziomów zajęć praca przebiegała w zespołach i oceniana była przez jury. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody.
Zajęcia przygotowane zostały przez wychowawców ośrodka: mgr Annę Lewandowską i mgr Zenonę Góra. Odbyły się 9 stycznia i 14 stycznia 2014 roku

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr1 im L. Braille'a w Bydgoszczy przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa, którego organizatorem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Celem programu było kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a także świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.
W SOSW Nr1 Programem GIODO zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W klasach I-III Szkoły Podstawowej został przeprowadzony cykl zajęć dotyczących ochrony danych osobowych. Uczniowie, podczas prowadzonych zajęć zdobywali wiedzę na temat zachowań prywatności i ochrony danych osobowych. Każda klasa przygotowała plakat, ilustrujący poznawane treści. Powstałe prace zostały zaprezentowane społeczności Ośrodka w formie wystawy na korytarzu.
Podsumowaniem całego cyklu zajęć na temat Twoje dane – Twoja sprawa było spotkanie w Dniu Ochrony Danych Osobowych- 28 stycznia w formie Quizu. Uczniowie poszczególnych klas omawiali wykonane plakaty, brali udział w zabawach, scenkach rodzajowych, a także rozwiązywali zagadki dotyczące ochrony danych osobowych.
Każdy uczestnik Quizu otrzymał drobne nagrody.
Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony w szkole był okazją do dobrej zabawy połączonej z edukacją o ochronie danych osobowych.

GIODO-SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI ORAZ GIMNAZJUM
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 Ośrodek przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane -Twoja sprawa. W placówce zrealizowano wiele działań poświęconych skutecznej ochronie danych osobowych przez uczniów słabo widzących i niewidomych. Objęto nimi dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
W szkole podstawowej w klasach IV-VI oraz gimnazjum przeprowadzono w każdej z klas lekcje wychowawcze dotyczące tematyki związanej z ochroną danych osobowych. Również na lekcjach przedmiotowych były omawiane tematy mówiące o tym,jak poruszać się bezpiecznie po internecie i na co zwrócić uwagę podczas rejestracji na różnych stronach i portalach internetowych.
W dniu 28.01.2014 klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum zaprezentowały swoje projekty multimedialne oraz w plakaty, jak skutecznie chronić swoje dane osobowe.
Po prezentacjach przeprowadzony został quiz dotyczący wiedzy zdobytej na lekcjach wychowawczych oraz przedmiotowych. Wszystkie klasy uzyskały bardzo dobre wyniki!!!
Na zakończeni wszyscy otrzymali nagrody!!!

Motto wybrane!
Wychowawcy Ośrodka SOSW nr 1 w Bydgoszczy ogłosili konkurs dla wszystkich uczniów placowki na hasło lub rymowankę związaną z ochroną danych osobowych. Jedno z nich stanie się mottem obchodów „Międzynarodowego Dnia Danych Osobowych" organizowanych 28 stycznia.
Wszystkie formy zaplanowane na ten dzień są podsumowaniem działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane -Twoja sprawa do którego przystąpił Ośrodek jesienią 2013 roku.
Zwycięskie hasło zostało ułożone przez ucznia K. Lecha:
Trzeba dane bardzo chronić, nie wypuszczać danych z dłoni!
Drugie miejsce zajęło motto S. Pawlikowskiej i W. Stepczyńskiej:
To rozsądna rzecz, aby dane swoje strzec.
Miejsce trzecie zajęli P. Bleja, P. Kłos i M. Puciata hasłem:
Chcesz mieć spokojną głowę? Chroń swoje dane osobowe!
Pozostale hasła zgłoszone przez dzieci i młodzież do konkursu:
Każde dziecko w szkole wie, zdradzić dane? O nie!!!
My mądrze myślimy i dane osobowe chronimy!!! (M. Matuszak)
Każdy człowiek ci to powie – ochrona danych wyjdzie na zdrowie! (W. Szypryt)
Kiedy chłopak i dziewczyna w Internecie dzień zaczyna to na pewno wiedzą o tym, że tu mogą być kłopoty. (W. Stepczyńska)
E-mail, PESEL, ważna rzecz tajemnice swoje strzec.
Adres, imię i nazwisko – dla nas ważne jest to wszystko. (Z. Olszewska i M. Podolska)
Na portale nie wchodź, iż nie wiesz, kto tam siedzi dziś. (K. Podolska)
Lepiej nie mów nic nikomu – bezpieczniejszy będziesz w domu. (K. Podolska)
Nie pisz z ludźmi ci obcymi, nie wiesz co się kryje za nimi. (K. Podolska)
Ty swe dane użytkujesz – Ty swe dane wciąż pilnujesz! (K. Lech)
Gdy swe dane komuś podajesz, to z danymi się nie rozstaniesz! (K. Lech)
Chroń dobrze swoje dane, a życie Twoje będzie udane! (M. Dobranc)
Chcesz mieć mądrą głowę – chroń swoje dane osobowe! (P. Kłos)
Nick chroni twoje dane osobowe! (M. Kosicki)
Nie podawaj informacji o sobie w Internecie, bo popłyną po świecie! (Ł. Szuchowski)
Chroń siebie i bliskich Twoich - unikniesz zagrożeń w sieci! (M. Kosicki)
Nie pozwalaj na kradzież tożsamości! (K. Wasielewski)
Gdy swe dane przekazujesz, na kłopoty się szykujesz! (P. Kłos)
Stop kradzieżom tożsamości! (K. Wasielewski)
Używając Nick'a niebezpieczeństw w sieci unikasz! (M. Dobranc)
Kamery internetowe... Świat patrzy. Chroń dane osobowe! (B. Katafiasz)
Gdy ochraniasz swoje dane, będziesz życie miał udane! (P. Kłos)
Twoje dane osobowe - dobrze jest, gdy są chronione! (B. Katafiasz)
Ochrona danych osobowych – ochrona prywatności! (M. Jarlak)
Chroniąc dane osobowe, chronisz siebie i bliskich! (D. Baranowski)
Sam decydujesz, co w profilu ujmujesz! (M. Jarlak)
Zagrożenia w Internecie. Chroń swoje dane osobowe! (M. Dobranc)
Pamiętaj! To Ty decydujesz! Używając Nick'a – roztropnie postępujesz! (D. Baranowski)
Konkurs został ogłoszony przez Annę Lewandowską i Zenonę Góra