K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dobiegła końca realizacja projektu Ośrodka i Stowarzyszenia Visus Supremus „Kultura, która otwiera na świat”, który trwał od początku kwietnia do grudnia 2017 roku.
Zadaniem tego projektu było zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej do korzystania z dóbr kultury poprzez rozwijanie zainteresowań teatralnych.

Część wychowanków, która uczestniczyła już w poprzednich projektach, miała możliwość poznawania kolejnych form działań kulturalnych (warsztaty, nowa oferta kulturalna w regionie, praca nad przedstawieniem), poszerzania już poznanych i pomagania we wprowadzaniu w świat kultury i sztuki nowych uczestników.
Realizacja projektu pozwoliła nie tylko rozwijać zainteresowania teatralne oraz tworzyć właściwe relacje społeczne, ale również umożliwiła uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, otwieranie się na środowisko osób sprawnych. Teatr pełnił tutaj funkcję terapeutyczną, motywującą uczniów z niepełnosprawnością do wychodzenia z ośrodka i przebywania z innymi ludźmi.
Podczas realizacji projektu „Kultura, która otwiera na świat – zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej” wskazano wychowankom sposób aktywnego korzystania z oferty kulturalnej miasta Bydgoszczy i regionu. Uczestnicy twórczo spędzali czas wolny, a także mieli możliwość nawiązywania i kształtowania prawidłowych relacji społecznych, zdobywali umiejętności pokonywania własnych ograniczeń i barier wynikających z dysfunkcji wzroku. Realizacja projektu była kontynuacją działań kulturalnych rozpoczętych w poprzednich latach, poszerzeniem ich o nowe, innowacyjne formy, propozycje kulturalne dostosowane dla osób niewidomych. Realizacja przebiegała w pięciu modułach:
1. SPOTKAĆ TEATR – czyli uczestnictwo w spektaklach, imprezach kulturalnych, wspólnych wyjściach itp. przez cały okres realizacji projektu. Przebiegało z prowadzeniem audiodeskrypcji przez opiekuna przez system audioguides, co umożliwiło słowny odbiór sztuki osobom niewidomym.
2. POCZUĆ TEATR – czerwcowa wizyta studyjna w teatrze Baj Pomorski w Toruniu, połączona z oglądaniem z audiodeskrypcją spektaklu „Blee”, zwiedzaniem teatru i warsztatami teatralnymi.
3.TWORZYĆ TEATR – spotkania w grupie teatralnej i przygotowanie przedstawień. Wspólnie opracowano scenariusz dostosowany do możliwości osób niewidomych. Przedstawienie zaprezentowano w środowisku lokalnym podczas zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego.
4.WYJŚĆ Z CIENIA – nagranie filmu z prezentacją przedstawienia jako elementu kampanii społecznej przeciw wykluczeniu społecznemu niewidomych.
5.PRZEŻYĆ TEATR – udział w wizycie studyjnej w Płocku, podczas której poznali obiekty kultury miasta i obejrzeli spektakl „Poskromienie złośnicy”.
Projekt zakończyło przygotowanie albumu z wykorzystaniem zdjęć i materiałów zebranych podczas realizacji projektu.
Udział w zajęciach kulturalnych wyzwalał i wzbogacał osobowość dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wpływał na ich postawy, marzenia, ideały i poglądy, przyczynił się do ich aktywizacji społecznej. Łączył ze środowiskiem osób widzących, „otwierał dla wychowanków świat”.
Realizatorami projektu byli tyflopedagodzy, prowadzący od lat koło teatralne w ośrodku i sekcję kulturalną Młodzieżowej Rady Ośrodka.
Realizacja zadania przebiegała od początku kwietnia do grudnia 2017roku.
Współfinansowanie projektu: ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2017 pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"

(Z.G.)