K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

spodek 001Bydgoski Ośrodek Braille’a na Światowym Forum Miejskim WUF 11 – Katowice 2022

Przedstawiciele K-P SOSW nr 1 im. L. Braille' a w Bydgoszczy, najstarszej placówki zajmującej się kształceniem osób z dysfunkcją wzroku w Polsce, wzięli udział w międzynarodowej konferencji World Urban Forum 11 (w skrócie: WUF11), która tym razem odbyła się w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. WUF 11 przyświecało motto: „Transforming our Cities for a Better Urban Future” – "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Ośrodek uczestniczył w dyskusjach nad stworzeniem bardziej dostępnych przestrzeni miejskich i otwartych sieciach społecznych, a także otrzymał specjalne tyflografiki z planem centrum konferencyjnego.

Światowe Forum Miejskie to największe globalne wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Konferencja odbywa się co dwa lata i gromadzi gości reprezentujących rządy, regiony, miasta oraz instytucje z całego świata – ta sesja zabrała blisko 16,5 tysiąca uczestników ze 174 państw. Jej głównym organizatorem jest ONZ-Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich). Tegoroczne Forum współorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice – gospodarz imprezy. Za szczególnie ważny aspekt WUF11 uznano kwestię dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami (ang. persons with special needs – PWSN), zarówno dostępności (ang. accessibility) obszarów miejskich dla mieszkańców i turystów, jaki centrum konferencyjnego dla uczestników. Dostosowano więc infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami i zapewniono udogodnienia, aby dać przykład kolejnym gospodarzom WUF. Stąd pojawili się m.in. tłumacze międzynarodowego języka migowego oraz PJM, a także wykorzystano specjalne pinezki, linie i ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych, oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku (QR kody, czcionki bezszeryfowe) oraz obrajlowione tyfloplany centrum konferencyjnego.

Podczas sesji dialogowych i szkoleń zwracano szczególnie uwagę na zgodność proponowanych zmian obszarów i społeczności miejskich z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), w tym: zapewnienia i promocji dobrego zdrowia i dobrostanu, edukacji wysokiej jakości, godnej pracy oraz uczenia się przez całe życie. Inkluzywne i zrównoważone miasta mają rozwijać się w oparciu o Nową Agendę Miejską (The New Urban Agenda) oraz postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD).

Szczególnie ciekawe okazały się warsztaty dotyczące podróżnych ze specjalnymi potrzebami i przełamywania barier w środkach komunikacji publicznej „Różni Podróżni”, „Accessible Bus” – PFRON, polityki inkluzyjnej dla miast – The Hague Academy for Local Governance oraz projektowania uniwersalnego (ang. universal design) i urbanistyki skoncentrowanej na człowieku – An-Najah University, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH in Palestine and in the MENA region; Fundacja World Enabled (USA); World Blind Union (WBU, Canada).

Główna część WUF11 miała miejsce na terenie katowickiego Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jednakże całemu przedsięwzięciu towarzyszyły wydarzenia w obrębie aglomeracji. Po zakończonych obradach otrzymaliśmy dla celów szkoleniowych tyfloplany (przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących) przedstawiające kampus WUF11. Dziękujemy Organizatorom i Współuczestnikom Forum.

M.F.